Patentované riešenia

Patentované riešenia
Patentované riešenia Patentované riešenia Patentované riešenia Patentované riešenia

Sprístupnenie líniovej trasy plynovodu banským spôsobom

Dlhodobo ponechané skraty plynovodov s ich ochrannými potrubiami (chráničkami) viedli v mnohých prípadoch ku vzniku úbytkov materiálu potrubí v chráničkách ako aj v ich blízkom a vzdialenom okolí.

Úbytky materiálu potrubí s tendenciou rastu, ktorá bola potvrdená opakovanou vnútornou inšpekciou, v ochranných potrubiach pod cestami 1. triedy a pod železnicami viedli k vývoju novej technológie. Banská metóda je technológiou sprístupnenia miesta úbytku materiálu potrubia v chráničkách.

Technológia spočíva v poddolovaní komunikácie v osi potrubia, odstránení ochranného potrubia, vytvorení pracovného priestoru pre opravu potrubia a eliminácií dodatočných napätí po sekundárnom zásype potrubia. Jej využitie umožnilo opravy potrubia pod frekventovanými cestami a železnicami bez obmedzenia prepravy plynu.

Táto metóda je chránená autorskými a priemyselnými právami pôvodcu technického riešenia Ing. Pavla Krajeca.

Slovenská republika Česká republika Nemecko Rakúsko Francúzsko
Špecialisti na banskú činnosť