Profil spoločnosti

Profil spoločnosti
Profil spoločnosti Profil spoločnosti Profil spoločnosti Profil spoločnosti Profil spoločnosti Profil spoločnosti

RIMA-MURÁNSKA spol. s r.o. bola založená v roku 1995. Sídli v Rožňave. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 7078/V. V súčasností má dvoch spoločníkov, ktorí sú zároveň konateľmi spoločnosti. Spoločnosť má široký záber na úseku stavebníctva, činností vykonávaných banským spôsobom a banskej činnosti. V súčasnosti zamestnáva cca 30 zamestnancov.

Hlavný predmet činnosti spoločnosti je:

  • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  • demolácie, zemné a výkopové práce
  • vykonávanie inžinierskych stavieb
  • špeciálne zakladanie stavieb
  • činnosť vykonávaná banským spôsobom
  • banská činnosť
  • sprostredkovanie obchodu v predmete činnosti
  • maloobchod a veľkoobchod

V roku 1999 až 2002 konateľ spoločnosti Ing. Pavol Krajec vypracoval Projekt otvárky, prípravy a dobývania ložiska sádrovca a anhydritu v dobývacom priestore v Gemerskej Hôrke. V roku 1999 bol založený spoločný podnik VSH Sádrovec, s.r.o., v ktorom mala RIMA-MURÁNSKA spol. s.r.o. 50% obchodný podiel. Jej obchodný podiel bol v celom rozsahu splatený vo výške 31.100.000,-Sk. V rokoch 2003 až 2004 bolo vyťažených 40.000 ton sádrovca. V roku 2007 si spoločník Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. uplatnil predkupné právo a odkúpil celý obchodný podiel od svojho spoločníka.

Hlavnou prevažnou činnosťou spoločnosti v súčasnosti je uskutočňovanie a vykonávanie inžinierskych stavieb, špeciálne zakladanie stavieb a činnosť vykonávaná banským spôsobom.

V rokoch 2001 až 2002 konateľ spoločnosti Ing. Pavol Krajec vymyslel vynález – Spôsob opravy a predĺženia životnosti potrubia, ktorý si prihlásil na Úrade priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici patent PP 240-2004. Tento vynález je patentovaný aj v Českej republike ako patent 2005-26.

Súčasne vymyslel ďalší vynález – Zariadenie na podzemné sprístupnenie líniovej potrubnej trasy, ktorý si prihlásil na Úrade priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici ako úžitkový vzor UV 3870. Súčastne si ho dal patentovať v Českej republike, v Spolkovej republike Nemecko, vo Francúzsku a v Rakúsku.

Na základe vyššie uvedených vynálezov, ktoré poskytol na základe výlučných licenčných zmlúv, RIMA-MURÁNSKA spol. s r.o. s úspechom vykonala vysoko sofistikované diela pre SPP, a.s..

Spomenuté vynálezy riešia opravy potrubí v miestach križovania s cestnými resp. železničnými komunikáciami, kde otvorený výkop nie je možný, za plnej prevádzky média v potrubí a železničnej respektíve cestnej komunikácie. Takto bolo s úspechom prestavaných cca. 90.000.000,-Sk v rokoch 2001 - 2004.

Tieto unikátne technológie ponúkame pri našej budúcej spolupráci. Technológie je možné použiť pri opravách všetkých tranzitných potrubiach s akýmkoľvek médiom (plynovod, ropovod, vodovod, rozvody tepla a pod.) v miestach križovania s cestnými respektíve so železničnými komunikáciami, kde nie je možný otvorený výkop.

Naša spol. je schopná promptne reagovať na požiadavky objednávateľov inkorporovaných v príslušných zmluvách o dielo resp. záväzných objednávkach, ktoré vychádzajú z projektovej dokumentácie.

Pracovná pohotovosť vychádza z konkrétnej projektovej dokumentácie a záleží od konkrétnych požiadaviek objednávateľa (bude to inkorporované v príslušných ZoD).

Sprístupnenie líniovej trasy plynovodu banským spôsobom